Jl. Hadidarsono No. 7 Kotabaru, Yogyakarta
Telp : (0274) 514447, 563080